Szansa dla dokumentalistów – konkurs w ramach OFF CINEMA

OFF CINEMA LOGO - konkurs

W ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA odbędzie się konkurs dla  dokumentalistów.

Organizatorem imprezy jest Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Tradycja wydarzenia sięga aż do 1997 roku. W 2012 Festiwal odbędzie się w dniach 21-25 listopada. Jego celem jest prezentacja twórczości dokumentalistów z całego świata. Jeżeli kręcisz dokumenty, to może być idealne miejsce na rozruszanie swojej kariery – w ramach Festiwalu odbywa się konkurs, do którego przyjmowane są filmy dokumentalne z całego świata, bez ograniczeń tematycznych.

Mamy przyjemność objąć to wydarzenie patronatem medialnym. Więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora: OFF CINEMA.

Poniżej publikujemy Regulamin konkursu (jest on dostępny także na podlinkowanej powyżej witrynie internetowej):

Regulamin konkursu


16. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA 21-25 listopada 2012

WYMAGANIA REGULAMINOWE

16. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (16. MFFD OFF CINEMA) odbędzie się w dniach 21-25 listopada 2012 roku. Festiwal stawia sobie za cel kompleksowy przegląd twórczości w dziedzinie filmu dokumentalnego. MFFD OFF CINEMA prezentuje filmy dokumentalne w międzynarodowej sekcji konkursowej

FESTIWAL

1. Organizatorem Festiwalu jest Centrum Kultury „ZAMEK” z siedzibą przy ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, Polska.
2. Do 16. MFFD OFF CINEMA mogą być zgłoszone filmy dokumentalne z całego świata bez ograniczeń czasowych i tematycznych.
3. W konkursie festiwalowym mogą brać udział filmy zrealizowane po 1 stycznia 2011 roku.

SELEKCJA KONKURSOWA
1. Festiwal nie pobiera opłat za zgłoszenie filmu.
2. Filmy do selekcji konkursowej będą przyjmowane wyłącznie w formacie DVD Video lub Blu-ray.
3. Termin zgłaszania filmów do selekcji: 10 września 2012.
4. Warunkiem dopuszczenia filmu do selekcji jest wypełnienie karty zgłoszenia filmu, która znajduje się na stronie www.offcinema.pl i przesłanie jej elektronicznie na adres film@ckzamek.pl lub przesłanie wraz z kopią przeglądową do 10 września 2012 na
adres:
MFFD OFF CINEMA
Centrum Kultury „Zamek”
ul. Święty Marcin 80/82
61 – 809 Poznań
Polska
tel. + 48 61 65 64 246
e – mail: film@ckzamek.pl
5. Komisja Selekcyjna powołana przez Dyrektora Festiwalu dokona wyboru filmów, które wezmą udział w konkursie 16. MFFD OFF CINEMA.
6. Wyniki selekcji konkursowej zostaną ogłoszone najpóźniej do 31 października 2012 roku. O zakwalifikowaniu do konkursu twórcy zostaną poinformowani indywidualnie.
7. Decyzje Komisji Selekcyjnej są nieodwołalne. Komisja nie jest zobowiązana do wyjaśniania swoich postanowień.
8. Po werdykcie Komisji Selekcyjnej Dyrektor Festiwalu ma prawo zakwalifikować do pokazów konkursowych filmy, które nie podlegały ocenie przez Komisję.
9. Organizator nie zwraca kopii przeglądowych nadesłanych do selekcji.

KONKURS
1. Po zakwalifikowaniu filmu do konkursu zgłaszający zobowiązuje się nie wycofać filmu z pokazów festiwalowych.
2. Zakwalifikowane do konkursu filmy udostępniane są organizatorowi Festiwalu bezpłatnie.
3. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do konkursu zgłaszający zobowiązuje się do przesłania organizatorowi w formie elektronicznej:
– kilku zdjęć z filmu (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie jpg)
– zdjęcia (o rozdzielczości min. 300 dpi i w formacie .jpg) i biografii reżysera
(w formacie .doc lub .docx)
– listy dialogowej w języku oryginalnym i angielskim (wskazane timecode).
4. Wskazane jest, aby kopie festiwalowe posiadały napisy w języku angielskim (nie dotyczy to filmów, których językiem oryginalnym jest język angielski).
5. Do projekcji festiwalowych dopuszczone filmy na następujących nośnikach: taśma filmowa 35mm, DCP, Blu-ray (region B/2), BETA SP PAL oraz wyjątkowo DVD-Video.
6. Kopie konkursowe powinny dotrzeć do organizatora do 12 listopada 2012 roku na adres:
MFFD OFF CINEMA
Centrum Kultury „Zamek”
ul. Święty Marcin 80/82
61 – 809 Poznań
Polska
7. Koszty transportu DVD przysyłanych do selekcji i kopii konkursowych oraz wszelkie opłaty przewozowe ponosi zgłaszający. Festiwal nie pokrywa opłat celnych poza terytorium Polski. Zgłaszający zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów. Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 15 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.
8. Kopie filmowe konkursowe będą zwracane na koszt Organizatora w terminie do trzech tygodni od daty zakończenia Festiwalu na podany adres.

NAGRODY REGULAMINOWE
1. Jury Festiwalu oceni filmy biorące udział w konkursie i przyzna następujące nagrody główne:
– I nagroda: Grand Prix Złoty Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 10 000 złotych
– II nagroda: Srebrny Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 5 000 złotych
– III nagroda: Brązowy Zamek wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 2 500 złotych
2. W sytuacji, gdy Jury przyzna którąkolwiek regulaminową nagrodę więcej niż jednemu filmowi ex quo, przynależna nagrodzie suma pieniężna będzie podzielona na równe części pomiędzy laureatów.
3. Jury ma prawo przyznać honorowe wyróżnienia.
4. Jury ma prawo nie przyznać nagród regulaminowych.
5. Decyzja Jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo do odwołania.
6. W uzgodnieniu z organizatorem mogą być przyznane nagrody pozaregulaminowe, fundowane przez osoby prywatne, instytucje i organizacje.
7. Nagrody zostaną wręczone 24 listopada 2012 roku podczas uroczystej gali kończącej Festiwal.
POKAZY I PROMOCJA
1. Podczas trwania Festiwalu organizator zastrzega sobie maksymalnie 5 projekcji filmu.
2. Uczestniczący w konkursie wyrażają zgodę na publikację informacji o filmie i autorze na stronie internetowej Festiwalu oraz w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.
3. Organizator ma prawo w celach promocyjnych udostępnić stacjom telewizyjnym oraz portalom internetowym zwiastun filmu lub fragmenty filmów konkursowych.
4. Właściciele praw do filmów nagrodzonych na Festiwalu wyrażają zgodę na 5 bezpłatnych projekcji w ramach pokazów promujących Festiwal organizowanych
w Polsce po zakończeniu konkursu.
5. Właściciele praw do wszystkich filmów, które uczestniczyły w konkursie wyrażają zgodę na jednorazowy, bezpłatny pokaz edukacyjno-promocyjny w siedzibie Organizatora.
6. O każdorazowej projekcji właściciele praw zostaną poinformowani.

UWAGI KOŃCOWE
Zgłoszenie filmu do udziału w MFFD OFF CINEMA jest równoznaczne z przyjęciem zasad Regulaminu.
We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości za obowiązującą uznaje się polską wersję Regulaminu.

Dodatkowych informacji udziela:
MFFD OFF CINEMA
Centrum Kultury „Zamek”
Dział Filmu
e-mail: film@ckzamek.pl lub kino@ckzamek.pl
tel. 061 64 65 246 (English) lub 061 64 65 204
tel. 607 609 041(English) lub 607 609 014

GD Star Rating
loading...
Szansa dla dokumentalistów - konkurs w ramach OFF CINEMA, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Oni mają swoje zdanie o filmach

Zostaw komentarz