VI Festiwal IN OUT (konkurs filmowy)

twojefilmy - konkurs filmowy

VI Festiwal IN OUT 2012

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia po raz szósty już organizuje Festiwal IN OUT, który stwarza możliwość dyskusji nie tylko pomiędzy artystami, ale także odbiorcami z Polski i zagranicy. Nadrzędnym celem Festiwalu jest wspieranie i promocja młodych artystów.

W ramach Festiwalu organizowany jest otwarty konkurs na prace wideo. W poprzednich edycjach nadesłano zgłoszenia nie tylko z większości krajów europejskich, ale także Afryki, Australii, Azji oraz obu Ameryk.

W tym roku partnerem Festiwalu, oprócz rokrocznie wspierającego Festiwal IN OUT Marszałka Województwa Pomorskiego, Mieczysława Struka, został Narodowy Instytut Audiowizualny. Partnerzy ufundowali nagrody odpowiednio o wysokości 4000 zł i 3000 zł. Oprócz nagród pieniężnych przyznane zostaną również wyróżnienia honorowe. Dodatkowo najlepsze prace wideo zostaną umieszczone na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz znajdą się na płycie DVD, która zostanie rozesłana do instytucji kultury w Polsce oraz za granicą.

Tematem tegorocznego Festiwalu i konkursu są związki sztuki i nauki – ART & SCIENCE MEETING, co jest związane z projektem realizowanym pod tym samym tytułem od dwóch lat przez CSW Łaźnia. W konkursie mogą wziąć udział artyści do 35 roku życia, a regulamin i kartę zgłoszeniową oraz oświadczenia można pobrać ze trony CSW Łaźnia www.laznia.pl z zakładki FESTIWAL IN OUT.

Termin nadsyłania prac wraz z kartą zgłoszeniową oraz pozostałymi obowiązkowymi załącznikami upływa 31 sierpnia 2012!

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń!

Finał konkursu podczas VI Festiwalu IN OUT 19-20.10.2012 w CSW Łaźnia.

Honorowy patronat nad VI Festiwalem IN OUT 2012 objął Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

www.laznia.pl zakładka FESTIWAL IN OUT
maile z zapytaniami można kierować na in.out.festival@laznia.pl

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

6. IN OUT Festival 2012

Laznia Centre for Contemporary Art is organizing the sixth edition of the IN OUT Festival, which provides a great opportunity for discussions, not only between artists but also for art enthusiasts in Poland and in other countries. The main objective of the Festival is to support and promote young artists.

One of the Festival’s events is an open video competition. The entries for the earlier editions of the festival were submitted not only from countries all over Europe but also from Africa, Australia, Asia and both Americas.

This year, the Festival’s partner is – besides the Marshal of Pomorskie Voivodeship, Mr Mieczysław Struk – also the National Audiovisual Institute. The partners have funded awards of PLN 4000 and PLN 3000 respectively. Besides the money awards, the works will be awarded with special distinctions. Additionally, the best works will be published on the National Audiovisual Institute’s website and on a DVD which will be sent to the culture institutions in Poland and abroad.

The leading team of this year’s Festival is the relation between science and art – ART & SCIENCE MEETING, which is related to the project that Laznia has been doing for two years. The competition is open for artists who are below 35 years of age. The competition rules, application form and representations may be downloaded from www.laznia.pl, link to the IN OUT FESTIVAL.

The application forms with all other required documents should be submitted by the 31st of August 2012.

Join us for the Festival!

The competition final ceremony will take place during the 6th IN OUT Festival, 19-20 October 2012 in the Laznia Centre.

Mieczysław Struk the Marshal of the Pomorskie Voivodeship is the patron of the 6th IN OUT festival.

www.laznia.pl link to the IN OUT FESTIVAL.

You may address questions about the festival to in.out.festival@laznia.pl

Laznia Centre for Contemporary Art
ul. Jaskółcza 1
80-767 Gdańsk

GD Star Rating
loading...

Oni mają swoje zdanie o filmach

Zostaw komentarz